Tydzień z bielizną TMM! -10% na hasło BRA10

Regulamin konta


Regulamin konta w sklepie The Miracle Makers
Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów

zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.


SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Konto

§ 5 Reklamacje

§ 6 Dane osobowe

§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący

może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.

Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.

Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną

z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla

umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).

Sklep – sklep internetowy The Miracle Makers prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem

www.themiraclemakers.com

Sprzedawca - FILIP ALEKSANDER FIEDOROW, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

FITUMMY FILIP FIEDOROW, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej, NIP 7831481997, nr REGON 367610116, ul. Antoniego Kosińskiego 16/19, 61-519

Poznań.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: ul. Reymonta 15/2, 60-791 Poznań 

2. Adres e-mail: info@themiraclemakers.com

3. Telefon: 575530301

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

aktywne konto e-mail

urządzenie z dostępem do Internetu

przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.

2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez

Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.

3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail:

info@themiraclemakers.com, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy

w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail info@themiraclemakers.com.

2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu

Konsument może skorzystać m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego

należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz

Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy

Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy

przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod

adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 6 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest

Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w

tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się

w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych

osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie

Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes

Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych

roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta.

Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.

4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:

a. Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego

b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;

c. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy

podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. ich sprostowania,

c. usunięcia,

d. ograniczenia przetwarzania,

e. przeniesienia danych do innego administratora

a także prawo:

f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze

szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć

skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany

niniejszego regulaminu Konta.

4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:

a. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu

b. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi

c. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed

wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta

adres.

6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym

Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy

info@themiraclemakers.com, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z

chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje

się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem

właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium